Nguyên tắc hoạt động

1. Tổ chức phi lợi nhuận
Nhóm hoạt động trên nguyên tắc chia sẻ kiến thức, không vì mục đích thương mại.

2. Tham gia tự nguyện
Tham gia tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

3. Thống nhất mục tiêu và hành động
Cùng thống nhất mục tiêu và hành động, tôn trọng lẫn nhau và cam kết tuân thủ thực hiện theo Quy chế hoạt động của Group.

4. Chung tay xây dựng
Chung tay xây dựng, chia sẻ kiến thức và tuân thủ pháp luật.

 


Đã thêm vào giỏ hàng